Entreprenadupphandling - upphandling av entreprenad

Entreprenadupphandling

Vid en entreprenadupphandling upphandlas entreprenader genom en s.k öppen anbudsförfrågan. Upphandling av entreprenad kan också göras genom en riktad anbudsförfrågan till utvalda entreprenörer. Anbudsförfrågan efterföljs sedan av en förhandling om entreprenaden.

Entreprenad som ska utföras åt kommuner och myndigheter ska alltid följa och tillämpa LOU - Lagen om Offentlig Upphandling när det gäller entreprenadupphandling. LOU innebär att den entreprenör som uppfyller de ställda kraven och samtidigt erbjuder det lägsta priser ska erhålla uppdraget.

Entreprenadauktioner

Ett ganska nytt fenomen som börjar få fäste inom entreprenad är att man håller auktioner för entreprenad - så kallad omvänd auktion. Detta innebär att den entreprenör som erbjuden aktuell tjänst till det lägsta priset efter auktionen får uppdraget. Att använda sig av denna form av omvända auktioner vid olika entraprenadupphandlingar kommer från USA där dom har funnits ett bra tag redan. På senare tid har dom även dykt upp på vissa håll i Sverige. Typen av uppdrag som kan använda sig av entreprenadauktion måste vara tydligt avgränsade uppdrag där många möjliga entreprenörer har möjlighet att utföra och åta sig aktuellt uppdrag.

Exempel på vanliga uppdrag som lämpar sig till entreprenadauktion:

  • Olika former av grävarbete, t.ex. gräva ett dike
  • Transport av gods från en ort till en annan
  • Asfaltering av en avgränsad och förutbestämd yta.